บอร์ดนิทรรศการ

เราจะสื่อสารกันคนเรื่องต่างๆ สามารถติดรูป ติดแผ่นโปสเตอร์เพื่อบอกโครงการหรือโครงงานอื่นๆเพื่อ อธิบายให้คนรู้ถึงชั้นตอนต่างๆสามารถทำได้ โดยติดบนบอร์ด บอร์ดนิทรรศการ

cr: https://www.nipponmultiboard.com/